صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: ضرب المثلها


ضرب المثلها دنيايي ازتجربيات، كلمات عبرت آميز، نكات آموزنده بوده كه با همان سادگي سينه به سينه به ما رسيده ومطلبي را بخوبي روشن مي نمايد. اغلب ضرب المثلها كوتاه وحاكي ازروحيات وبينش مردم ومنش فرهنگي آنان مي باشد. به تعدادي ازضرب المثلهاي رايج به صورت گزينشي اشاره مي شود.
-هركه خموشه ازاوفراموشه 
-خويش اگركشد به سايه كشد
-به طناب پوسيده كسي داخل چاه مشو 
-آبرو آب جوكه نيسته
-دل به دل راه دره  
-اسم سگ بردي چووردار
-احمد پوده ،همونه که بوده
-آسوده کسی که خر نداره، از کاه و جوش خبر نداره
-اگر بچه ره یکه ندی دو تا نطلبه
-سودا با بیگانه و وصلت با خویش
-خر که سیر شه پشت از اخور مکنه
-روباه پوزی به انگور نمرسه ور مگه ترشه
-زیر سری بلن شده
-روغن رخته وقف مزار
-گرگ ور گله زه وای ور یک بزی
-آدم سیر آدم گشنه ره دیونه پنداره
-ور مرده هم لگد
-عشق به زور و مهر به چمبه نمبه
-مسجد گرم و گدا اسوده
-شیر میش حق بره
-مرغی که روز پر نبو شو پر شو
-هر چند دونایی پرسو باش

لينكهاي جغرافیای فرهنگی

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007