صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: دوبيتي ها


درميان توده مردم دوبيتي هاي فراواني خوانده مي شود كه نشان ازدردها، جدايي ها، عشق وعاشقي، عرفان، شاديها وغمهاي آنان مي باشد كه اگرجمع آوري شوند خود كتابي حجيم خواهد شد.

اسيرت ته شدم ورگفتي  خواري       شدم بيمار، ورگفتي   توزاري   
شدم مه ديبنه ازعشق  تو   گفتي       نگيرم هيچ وقت مه ديبنه ياري


تو خووه مه مگي ازشهرهدرشم       بشم ازقوم و خيشوما به درشم
گرفتوم  اسب  پيشوني   سفيدره       كه ازچين وما چين  دورترشم

شدم   بي  در  بلا  اشتو    ننالم       جدا  از  دلبرم     اشتو   ننالم
دلم  خوش به  كه يارم پر  بفايه       كه ياري  شه حالا  اشتو  ننالم

در اين گلخونه گم گشته گل مه        گرفته ز هر گل  بوي  گل مه
خدايا   كي  متونم   وا  شناسم        كزي  مندو   كدونه  نو گل مه

 

لينكهاي جغرافیای فرهنگی

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007