صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: رقصها


رقصهاي محلي درهرمنطقه بازتاب ويژگيهاي فرهنگي، آييني، نگرشها وروحيات مردم آن منطقه مي باشد. با ديدن وارزيابي آن مي توان به زواياي زندگي وفرهنگ مردم پي برد. دراين منطقه حماسي ترين رقصها رايج است كه درديگرنقاط كمترديده مي شود. رقصها بسيارمتفاوت

ومتنوعند. برخي ازآنها انفرادي، برخي دونفره وبعضي دسته جمعي مي باشند. اجراي آن بسيارسخت وپيچيده ونيازبه مهارت، ممارست، تمرين وچابكي وانعطاف بدن دارد. ازجمله رقصها چوب بازي، رقص دوره، رقص محلي، رقص چكه، مجمعه بازي وچادربازيست. كه با ويژگيهاي خاص خود دراشكال مختلف وبا لباسهاي محلي به اجرا درمي آيد.

 • شو بازي«خيمه شب بازي»

 • شخص شوبازصورت خود را با زغال يا دوده سياه كرده موهاي خود را با آرد يا پنبه سفيد نموده لباسهاي كهنه ومندرس پوشيده وبه اجراي نمايش مي پردازد. دربرخي جاها اين فرد صورت خود را كاملاً پوشانده تا شناخته نشود وفقط چشمهايش بازبوده وكيسه كوچكي آرد را درزيرپيراهن خود پنهان كرده بهنگام رقص وبازي برسروصورت تماشاچيان ريخته تا ديگران بخندند وبا مزاح بيشترباعث خنده وشادي تماشاچيان شود. درمراسم ختنه سوري يا عروسي سده«آرين شهر»، اسب چوبي درست كرده بطوري كه سراسب ازچوب وخود فرد درميان آن قرارگرفته ودنباله اسب تزيين شده وشخص سواركارمي رقصد. درقاين اين شخص به اسب شاه پراشتهارداشته كه لباس زنانه پوشيده وچهارغلام اورا مشايعت مي كنند.

   

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007