صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: وقفيات قاين


سنت حسنه وقف كه يادگاراجداد ونياكان خيرانديش وانسانهاي وارسته اين دياراست درقاينات جايگاهي بس رفيع وارزشمند دارد. عالمان ديني درسطوح عالي براعتقادات ديني مردم تأثيرگذاربوده وتحت تأثيرمجموعه عوامل فرهنگي ومذهبي موجود رقبات متعددي درطول زمان برمصارف خيريه وقف شده است كه به كمك درآمد همين موقوفات آثاروابنيه هاي خيريه متعددي ساخته ودرطول زمان حفظ شده است. وقف درتمامي ابعاد زندگي اجتماعي واقتصادي مردم داراي اهميت است. به كمك درآمد همين موقوفات بوده كه اماكن مذهبي همچون مساجد مدارس عليرغم تخريب درطول زمان بازسازي واحياء گرديده ان. دربحث ترويج علوم مذهبي وديني نيزوقف نقش بسزايي داشته است. واقفان خيرانديش با ديدي عميق به نيازهاي جامعه درطول زمان توجه نموده كه درنوع خود بي نظير مي باشد. به عنوان مثال مواردي همچون رد مظالم، مصارف برتعميرو روشنايي حمام، مسجد، حوض، كاروانسرا، تعميركتب وقفي، اعانت علماء وطلاب، پذيرايي ازغرباء ومهمانان، تعزيه سيدالشهداء وائمه اطهار ودهها مورد ديگرهركدام حاكي ازاهميت نيازها درطول زمان مي باشد كه واقفان آن را مد نظرقرارداده اند. شخصيت معنوي بسياري ازواقفان درمنطقه نيزنمونه هاي شاخص جالبي است كه قابل تأمل است به عنوان مثال واقف ميرزا محمد علي ساكن زهان به عنوان جوان ترين واقف درسطح قاينات درسن هجده سالگي وصيت مي نمايد كه بخشي ازاملاك وي درتعزيه سيدالشهداء صرف شود. ازلحاظ متون ادبي نيزبسياري ازاين وقفنامه ها داراي اهميت مي باشد وحاوي نثرونظم هايي به عربي با مضامين وپندهاي اخلاقي كه درنوع خود بي نظيروقابل تأمل است. پرداختن به تمامي نكات وزواياي وقف دراين مختصرنمي گنجد وخود پژوهشي مجزا را مي طلبد. آنچه مسلم است درگذشته به مراتب تعداد موقوفات منطقه بيش ازآنچه هست بوده كه به مرورزمان وتحت تأثيرعوامل مختلف طبيعي وانساني«غصب توسط افراد سودجو» بخشي ازآنها ازحالت وقفيت خارج شده است. سنت وقف درمنطقه قاينات كه به دارالمؤمنين لقب گرفته داراي سبقه اي بس قوي وپراهميت است. پراكنش وسيع موقوفات درتمامي نقاط شهرستان گواهي براين مدعاست. ازمجموع۱۱رشته قنات قاين حدود۱۹٪كل سهام آن وقفي مي باشد. وبه جرأت مي توان گفت كه يكي ازدلايل رونق محافل مذهبي وروحيه ديني تأثيرهمين پديده وقف بوده است. مثلاً ازمجموع۹٣٠سهم قنات شاهيك۲۱٠سهم آن وقف براولاد، مساجد، مدارس علميه، مقبره شعراء، حوض ونخل مي باشد. وقف نامه موقوفات ازآثارمهم وبا ارزش محسوب مي شود. درشهرستان قاينات بيش از۶٠٠فقره موقوفه ونزديك به۱۸٠٠رقبه وقفي وجود دارد. قديمي ترين وقفنامه مربوط به سال۹۲٠ه.ق مربوط به اميررفيع الدين وازمسجد جامع دشت بياض مي باشد. بيشترين تعداد وقفنامه ها مربوط به عزاداري امام حسين(ع) هستند. درقاينات تعداد وقفنامه هاي زنان به نسبت سايرنقاط بيشتراست و۲۶٪موقوفات را بخود اختصاص داده اند. دراكثروقفنامه ها مهرهاي زيبايي  با عبارت و مفاهيم مختلف نقش بسته است.

 

لينكهاي جغرافیای فرهنگی

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007