صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: مدارس علميه


مدرسه علميه جعفريه قاين: ازپيشينه تاريخي اين مدرسه اطلاع دقيقي دردست نيست. احتمالا ازقرن سوم هجري وجودي گسترده وپرثمرداشته وعلماي بزرگي را پرورش داده است. ازجمله علماي قرن سوم: « احمد ابن ابراهيم ابوعلي، محمد ابن عبدالوهاب ثقفي، محمد ابن جمعه، محمد ابن حنيد ابوعبداله، محمد ابن سهيل ابوتراب، محمد ابن عبداله ابوحسيني، عبداله ابن جراح ابومحمد»
درقرن پنجم هجري اين مدرسه چهره هاي درخشاني به دنياي علم وهنرمعرفي مي كند:«بركات ابن مبارك قاضي وامام خراسان، جنيدبن محمد ابن علي استاد سمعاني، قاضي حسين علوي، حسين ابن محمد رياضيدان مشهور، سعيد ابن محمد عارف ومحدث شهيد، حكيم علي ابن محمد حجازي پزشك نامي، حكيم ابونصرمحمد، محمدابن محمد، محمدابن علي دباغ، امام محمدابن دوست، طاهرابن محمد دوست» ازجمله علماي قاينات در آن زمانند.
كتاب معجم البلدان مي نويسد: قاين بلد قريبمن الطبس بين نيسابورواصبهان ونسبت اليه خلقا كثيراًمن اهل العلم والفقه« قاين شهري است نزديك به طبس بين نيشابورواصفهان وخلق كثيري ازدانشمندان وفقيهان به آن شهرنسبت داده شده است.» اين موضوع ميرساند كه حوزه علميه با نفوذي بوده كه خلق كثيردرآن پرورش يافته اند.

جرجي زيدان دركتاب تاريخ تمدن نقل ميكند: وقتي سلطان محمود غزنوي نامه اي تهديد آميزبه خليفه عباسي دربغداد نوشت وي پاسخ نامه را به رمزجواب داد. الف- ل- م. سلطان محمود علما راجمع كرد وتنها ابوبكرقهستاني فهميد كه منظورهمان سوره فيل قرآن است. كه هركس حمله كند با همان حكايت سوره فيل گرفتارشود. وجود اشخاصي همچون مولانا باقي، اميرابوالمحمد دشتبياضي، مولانا فضل، عبدالاسلام دشتبياضي، سلطان محمد شاهرختي، حاج محمد دشتبياضي، صفي نوربخش، مولانا قطب الدين، ولي دشتبياضي، ميرزا محتشم بزرگ، سيدحسين خطيب وزيرو مجموعه رقبات وقفي مدرسه علميه جعفريه قاين چنين برمي آيد ازعهد صفويه به بعد جنب وجوش ورونق بيشتري يافته است. مبارزات علما درعهد پهلوي اول بحدي رسيد كه درسال۱٣۱۴به دستوررضا شاه مدرسه علميه قاين را تماما ًتخريب كردند.
پس ازتخريب مدرسه محل بحث وتدريس را مسجد قاين قراردادند تا سرانجام درسال۱٣٣٠اقدام به ساخت مدرسه اي دراراضي موقوفه واقع دركوچه آهنگران«فيضيه قبلي» نمودند وسال۱٣۵۸با مساعدت شهيد آيت اله صدوقي وخيرين محلي ساختماني با ۴٠اتاق احداث گرديد.
مدرسه علميه جعفريه زهان، مدرسه علميه زهان قدمت تاريخي دارد. متأسفانه براثرعوامل طبيعي همچون سيل وزلزله برخي اسناد ومدارك وكتب منحصربه فرد آن ازبين رفته است. ولي آنچه مسلم است وشواهد

تاريخي نيزنشان مي دهد. ازقرن هشتم هجري قمري دايربوده است. درسال۱٣۱٧براثرسيلي ساختمان مدرسه تخريب وعملا ًمدرسه تعطيل گرديد.
دراول شهريور۱٣۴٧اين مدرسه با۱۱نفرطلبه ودو مدرس فعاليت خويش را آغازنمود. ازآن زمان ساليانه بطورمتوسط بين٣٠تا٣۵طلبه دراين مدرسه مشغول تحصيل بوده اند. مديريت حوزه تا سال ۱٣۶۸برعهده آيت الله محمد صادق اوحدي وپس ازآن حجة الاسلام مجتبي اوحدي عهده دار اين مسئوليت بوده اند ومدرسيني ازدانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد جهت تدريس دراين مدرسه حضورداشته اند.
مدرسه علميه امام محمد باقر(ع)خضري، اين مدرسه درسال۱٣٧۴درزميني به مساحت ۶٠٠٠مترمربع با٧٠٠مترمربع زيربنا درچهارده حجره با پذيرش۱۶طلبه فعاليت خويش را آغازنمود وهم اكنون به عنوان يك مركزآموزش علوم ديني درمنطقه ايفاي نقش مي نمايد.
مدرسه علميه حاجي آباد زيركوه، اين مدرسه با همت حجةالاسلام فقيه امام جمعه محترم زيركوه احداث وليكن درزلزله٧۶ويران گرديد. درگذشته مدارس علميه شاهرخت وافين نيزفعال بوده اند.
مدرسه علميه بيهود، اين مدرسه بيش از۵٠سال است كه تجربه تحصيلات عاليه نجف وقم درآن عرضه مي شود.
مدرسه علميه جعفريه نمونه، اين مدرسه سال۱٣٧۲درجوارمسجد جامع قاين راه اندازي شده وجمعي ازاساتيد مقدمات تا شرح لمعه را درآن تدريس مي نمايند.

مدرسه علميه الزهرا(س)، اين مدرسه ازسال۱٣٧۲با پذيرش ۵٠طلبه خواهرو با برنامه ريزي جامعه الزهرا(س)قم، تهران ومشهد فعاليت خود را آغازكرد.

 

لينكهاي جغرافیای فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007