صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: چهره هاي فرهنگي


 • استاد محمد اديب

 • ايشان درسال۱۲۸۲ه.ش درقاين متولد شد. با توجه به علاقه واستعداد زيادي كه داشت نزد اساتيد آن زمان به فرگيري علوم پرداخت. ازهوش وفهم بسياربالايي برخورداربود ازفضلا وعلماي عصرخويش به شمارمي آمد. درجه اجتهاد داشت وبا ديگرعلماي شهرهاي همجوارمكاتبات فراوان نمود. وي علاوه برعلوم فارسي برزبان عربي تسلط كامل داشته ودرنوشتن انواع خط ازمهارت بسزايي برخورداربود. درسال۱٣۱۶ازطرف وزارت اوقاف وصنايع مستظرفه آن زمان به دريافت مدال درجه۲علمي نايل گرديد. با مجود سفارشات مكررمقامات بالا خدمت به زادگاهش را برمقام بالاتروجاي ديگرترجيح داد. استاد علامه فرزان كه خود دانشمند كم نظيري بود مي فرمايد«آقاي اديب ازقاين بيرون نمي روند والا شهره آفاق مي شدند.» ايشان همواره مديريت دبستان ودبيرستان ودرسال۱٣۱۵نمايندگي فرهنگ قاين راكه ضميمه مدرسه معرفت بود را عهده دار بودند. با سعي وتلاش وي سال۱٣۱٧نمايندگي آموزش وپرورش قاين مستقل ونامبرده اولين رئيس فرهنگ قاين شد. اودراين راه تمام زندگي خويش را فدا كرد. ازايشان دو جلد كتاب نفيس وبسيارخوش خط باقي مانده اين استاد بزرگواردرسال۱٣٣۹جهت معالجه به مشهد عزيمت نمود ودرهمان جا به ديارباقي شتافت ودرحرم رضوي دفن گرديد.

   

 • استاد ميرزا حاج احمد سلطاني

 • خطي زيبا ودرنقاشي وتذهيب تخصص داشت درتعليم هنرخوشنويسي به شاگردان خود سعي وافرمي نمود. وسايل خوشنويسي را خودش مي ساخت وبه شاگردانش هديه مي نمود. درآن زمان يكي ازاقلام جهيزيه دختران پرده هاي مخصوص بود كه برروي آنها هنرگلدوزي خويش را احرازمي نمودند كه درمحل مهمان خانه برروي لباس مهمان نصب مي شد. اغلب دختران قايني كه بين سالهاي۱٣۴٠-۱٣۲٠به خانه بخت رفته اند اين يادگاررابه رايگان دريافت نموده اند. آثارخط ونقاشي وتذهيب او بربسياري ازبقاع متبركه ومساجد ديده مي شود. هنرمندي او مورد توجه اصفهاني ها قرارگرفت. عليرغم دعوت ازوي به اصفهان خدمت به زادگاه خويش را ترجيح داد. ايشان به تاريخ۱/۶/۱٣۴۲بازنشسته ودرسال۱٣۴۵به رحمت ايزدي پيوست.

   

 • استاد علي اكبرآذري

 • ايشان درتاريخ۱۶/۸/۱٣۲۹با سمت آموزگاري به استخدام فرهنگ قاين درآمد. سالهاي متمادي دبيروبعد ناظم ورئيس دبيرستان بود. مدتهاي طولاني رياست آموزش وپرورش را عهده دارشد. وي۶بارازرياست اداره به دبيري به رياست دبيرستان وبالعكس تغييرسمت داد. با مديريت مدبرانه خود همزمان مسئوليت جمعيت شيروخورشيد وبيمارستان را برعهده داشت. به جرأت مي توان گفت اكثرافرادي كه امروزهركدام مسئوليتي درشهرستان داشته ودارند وبيشترقايني هاي مقيم سايرنقاط ايران ازشاگردان اين بزرگواربوده اند. اين فرهنگي پرتلاش وصميمي كه لحظه لحظه عمرباعزت خود را دركنارمردم ودرخدمت به منطقه قدم وقلم برداشت با علاقه وافري كه به زادگاهش داشت تا آخرين لحظات دركنارمردم سپري نمود وسرانجام درجمع آنان جان به جان آفرين تسليم نمود.

   

 • استاد شيخ حسين برهاني

 • حجة الاسلام برهاني پدرش مرحوم ملا يحيي قايني بتاريخ۱۲٧٧ه.ش درقاين ودريك خانواده روحاني قدم به عرصه وجود نهاد. اجداد ونياكان ايشان به علم وتقوا اشتهارداشته وي دركسوت روحاني مقام معلمي مدارس قاينات راعهده داربود. براي حفظ حرمت منبرهرگزشوخي ازفرازمنبرازاو شنيده نشد. درآن سالها كه ازنظرعامه فرستادن دختران را به مدرسه صلاح نمي دانستند. ايشان بعنوان يك روحاني پيشگام

  درآموزش وپرورش هرسه دخترخويش رابا حفظ حجاب ورعايت شؤونات اسلامي به مدرسه فرستاد. خانه ايشان خوابگاه دانش آموزان بود. درراه تعليم وتربيت حوصله زيادي داشت. نقش الگويي وي آنچنان جذاب بود كه دراغلب روستاهاييكه معلم بود مردم فرزندانشان را به فراگيري علوم ديني ترغيب مينمودند. اين استاد گرانقدردراسفند۱٣۶۱به رحمت ايزدي پيوست.

   

 • استاد سيد محمد اميري

 • استاد سيد محمد اميري ازپيشكسوتان فرهنگي منطقه نيمبلوك درسال۱٣٠٣درروستاي دشت بياض درخانواده اي متدين وعلاقه مند به علم ودانش ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را تا پايه سوم دردبستان دشت بياض وسپس جهت ادامه تحصيل به بيرجند عزيمت وتحصيلات را تا پايان مقطع متوسطه آن زمان درمدرسه شوكتيه بيرجند با موفقيت گذراند. ازمعلمين ايشان دربيرجند مي توان آقايان ذبيح الله ناصح، شيخ علي اكبرمحسني، شفيعي، نراقي، فرزان، اعلم ومسيو فرينال فرانسوي را نام برد. با اتمام دوره متوسطه كه مصادف با سالهاي جنگ جهاني اول بود وبراي مدتي مدارس تعطيل شده بود به ناچارايشان به دشت بياض مراجعه وچون داراي تحصيلات وبه زبان فرانسه نيزآشنا بود درشركت راهسازي كه مشغول احداث جاده زاهدان- مشهد بود، مشغول به كارشد. مدت يكسال با اين شركت همكاري داشت. درسال۱٣۲٠با بازگشايي مجدد مدارس دردانشسرا مشغول به تحصيل وبا اتمام دوره به استخدام وزارت فرهنگ معارف وصنايع مستظرفه درآمد.

  به مدت۵سال درزادگاهش دشت بياض مشغول خدمت بود. درسال۱٣٣٣به همت ايشان دبستان خضري به دبستان شش كلاسه ارتقاء وايشان به اتفاق همسرشان خانم رفعت حسيني كه خود ازپيشكسوتان فرهنگي منطقه محسوب مي شوند دراين دبستان مشغول خدمت شدند. وي درسال۱٣۴۴موفق به اخذ ليسانس تاريخ وجغرافيا ازدانشگاه گرديد.

   

 • استاد حاج محمد باقرضيائيان احمدي

 • حاج محمد باقرضيائيان احمدي ازجمله اولين معلمين مدرسه زهان بود. ايشان داراي تحصيلات علوم ديني ازمدرسه جعفريه زهان بوده كه درسال۱٣۲۴به استخدام آموزش وپرورش درآمد. وي۲۲سال درآموزش وپرورش خدمت نمود كه ۱۶سال آن درزهان وباقي را درمدرسه تدين بيرجند آموزگاربود.

   

 • استاد سيد ولي الله موسوي

 • استاد سيد ولي الله موسوي فرزند سيد احمد در۱٣٠۲هجري شمسي درروستاي زهان درخانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي را تا مقطع سوم ابتدائي درمدرسه زهان گذراند. سپس براي ادامه تحصيل به مدرسه شوكتيه بيرجند عزيمت نمود. پس ازاتمام ششم ابتدائي به مدت يك سال دردانشسراي مقدماتي بود ودرسال۱٣۲۸درآموزش وپرورش استخدام شد. مدت٣۱سال تلاش وهمت اين معلم پركاروفداكاردرتاريخ آموزش وپرورش منطقه زهان است. اغلب فرهيختگان فعلي زهان ازشاگردان مي بوده اند. ايشان درسال۱٣۵۹به افتخاربازنشستگي نائل شدند.

   

 • استاد حاج احمد اوحدي

 • حاج احمد اوحدي فرزند مرحوم آيت الله محمد صادق اوحدي درسال۱٣٠٧درخانواده اي مذهبي وعالم پرورديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي را تا سال پنجم دردبستان عنصري زهان وكلاس ششم را درمدرسه شوكتيه بيرجند به اتمام رسانيد. درسال۱٣۲۱درمدرسه علميه زهان به فراگيري علوم ديني نزد مرحوم پدرش اهتمام ورزيده وبه مدت۲سال نيزدرمدرسه علميه معصوميه بيرجند نزد اساتيدي همچون آيت الله عارفي وحجةالاسلام شهاب مشغول تحصيل علوم ديني بوده اند. ايشان درسال۱٣۴۱به عنوان معلم پيماني وارد آموزش وپرورش شده ودرسال۱٣۴٧به استخدام رسمي آن سازمان درآمد.٣۲سال خدمت خالصانه وموفق درآموزش وپرورش ازافتخاراتي است كه ايشان دركارنامه زندگي خود دارد.

  عکس ها

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007