صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: آيينهاي سوگواري


 • مراسم رمضان

 • درگذشته تعيين زمان سحرازروي ستارگان آسمان ونگهداري خروسها درجوارخانه نشيمن ومناجات مداحان برفرازبامها ونواختن طبل وشيپوروبه حركت درآمدن دركوچه پس كوچه ها بود. اين كاررا امروزه

  بلند گوهاي مساجد وتلفنها آسان نموده است. سحري مردم قاينات اغلب قرت كماچ وبنه كوهي است. شب ها بعد ازافطارازهركوچه وخياباني بگذري تابلويي ازمحفل قرآن خواني را خواهي ديد كه جماعتي ازدوستان  وآشنايان مشغول قرآن خواني مي باشند. درهريك ازروزها يا شبهاي اين ماه يك جزء ازقرآن بصورت دوره اي درمنازل ومساجد قرائت مي شود. درطي زمانيكه جلسات قرآن برگزارمي شود سوره هاي يس، توحيد، قدر، الرحمن به هريك ازاعضاء برسد. اگرجلسه زنانه باشد آش يا قلورواگرمردانه باشد شيريني يا شام مي دهند. درپايان ختم قرآن ازطرف اعضاء هديه اي به آخوند دوره تقديم مي گردد. دوان دوان مردم بهنگام افطاربسوي خانه وكاشانه آنان ديدني است. افطاردادن ضمن خيروبركت سفره وثواب اخروي باعث صله رحم دوستان وآشنايان مي گردد. استفاده ازنان جوين را ازبابت استحاب لازم مي دانند. سفره هاي كريمانه بويژه درشبهاي احياء درمساجد وحسينيه ها توسط افراد خيرپهن مي شود. ازجمله مراسم ماه مبارك رمضان درگذشته اينگونه بود كه تعدادي ازبچه ها بعد ازافطاربردرسراي اهالي مي رفتند ودسته جمعي ترانه رمضان مي خواندند. شبهاي نوزدهم، بيست ويكم وبيست وسوم تا سحربيدارمانده وبه رازونيازپرداخته وقرآن برسرمي گذارند. درقاين درروزبيست ويكم مراسم نخل بندي اجرا مي شود وبا انواع پارچه هاي نذري، نخل را تزيين نموده آنرا درچهارراه مسجد جامع قرارداده ودايره واربا يك دست كمربند يكديگررا گرفته وبا دست ديگربه سينه زده وبا آهنگي خاص وحركاتي موزون مي خوانند:يا عباس يا عباس  جانم فداي عباس مراسم تعزيه خواني وشبيه گرداني دربرخي نقاط ازجمله آرين شهر، زهان وكارشك درروزبيست ويكم برگزارمي شود. حضورجمعي مردم درهيأتهاي سينه زني ، زنجيرزني وكثرت نام رمضان ورمضاني ها بيانگراهميت رمضان دراين منطقه است.

   

 • مراسم محرم

 • فرهنگ عاشورا درهمه امورزندگي مردم عجين است درآداب ورسوم، ضرب المثل ها، باورها، موسيقي ودوبيتي ها، هرآنچه مردم آموخته اند، سينه به سينه انتقال داده اند. ما بايد آنها را بشناسيم به عنوان نسل رابط همچون پل ارتباطي ادبيات گذشتگان را به آيندگان انتقال دهيم تا فرزندان ما به فرهنگ وميراث كهن خويش پي ببرند وبي هويت بارنيايند. فرهنگ عاشورا ومحرم درمنطقه قاينات ازاهميت خاصي برخورداراست. با شروع محرم تحولي درزندگي مردم ايجاد مي شود. ازاول محرم تمامي مساجد تكايا با پارچه هاي سياه واشعار مذهبي محتشم تزيين شده، همه شب مجالس روضه خواني برگزارودرتاسوعا وعاشورا به اوج خود مي رسد. حسين يك كلمه نيست، حسين يك فرهنگ است كه با فرهنگ قاينات عجين است واگرحسين را برداريم هيچ چيزنداريم كمترخانواده اي است كه نامي ازحسين نباشد وجود نامهاي: غلامحسين، حسين رضا، محمد حسين، اميرحسين، حسينعلي، حسينقلي، ميرحسين، ميرزا حسين، عبدالحسين وسيدحسين ويا فاميلهاي: حسين پور، حسين نژاد، حسينيان، حسيني، غلامحسيني، حسيني حق، حسين زاده، ميرحسيني، پورحسين. وعشق الحسيني واماكني همچون حسينيه ها، مساجد امام حسين، مدارس امام حسين، ميادين امام حسين وديگرمراكزي كه بنام امام حسين وجود دارد، همه گوياي اين مدعاست. بطوركلي فرهنگ عاشورا يادآورقيام وحركت است.

   

 • علم گرداني

 • علم ها نمادي ازشخصيت هاي واقعه عاشوراست. معمولاً روزهاي ششم وهفتم محرم علمها را با پارچه هاي نذري مردم تزيين مي كنند«علم بندان» وروزتاسوعا به نام علم گردان معروف است. دربرخي روستاها ازجمله درآفريزوروم، روزتاسوعا جمعيتي بهمراه آخوند محلي بردرب خانه ها رفته ودرحق صاحبخانه دعا نموده صاحبخانه مقداري گندم، خرما، روغن، قروت به جمعيت مشايعت كننده علم هديه مي نمايد اندكي ازمانده هدايا را كه بدورعلم تبرك كردند برگردانده وبه موجودي خانه اضافه نموده تا مايه خيروبركت گردد. ازگندمجمع آوري شده درروزعاشورا قلورتهيه مي كنند. درآفريزپس ازمراسم عزاداري روزعاشورا چند نفرازجوانان درداخل قبورگورستان مي خوابند وقتي هيأت بهمراه علمها به اين محل ميرسيدند بياد قتلگاه روزعاشورا ابتدا سرهاي علمها را جدا نموده مقداري خاك برسرخود ريخته وبسوي حرم زيدالناربرمي گردند. پشت سرآنها جواناني كه درقبرها بودند ازقبوربيرون آمده وبسرعت بسوي حرم مي آيند. درهمين موقع فردي كه شمشيردردست داشت وازقبل كمين كرده بود به تعقيب جوانان مي پردازد.
  جوانان خودشان را به ضريح زيدالنارمي رسانند وبدان محل پناهنده مي شوند. درطي ماههاي محرم وصفربانيان مجالس عزاداري به تناسب٣تا۱٠شب روضه خواني دارند. درايم چهل وهشتم اغلب به مشهد رفته تا مراسم عزاداري آنجا شركت كنند. مجالس روضه خواني درايام فاطميه، رمضان وشبهاي جمعه برقرارمي باشد.

   

 • مراسم نخل بندي درشهرقاين

 • نخل اتاقكي است كه ازنرده هاي چوبي ساخته شده ورويه آن با پارچه هاي رنگارنگ اهدايي مردم تزيين شده است. جلوي نخل عكسي ازحضرت علي(ع) يا امام حسين(ع) نصب شده وفردي درميان نخل مرتباً چاووشي مي خواند. اين نخل سرانجام به چهارراه مسجد جامع انتقال يافته ومردان دايره واريكدست دركمربنغل دستي وبا دست ديگربرسينه ميزنند وبا حركاتي موزون يك پا جلو گذاشته وزيگزاگ دورنخل مي چرخند. راهنما كه نوحه خوان است دروسط دايره قرارگرفته واشعاري مي خواند وهربيت بعدي را جمعيت پاسخ مي دهند.

   

 • شبيه خواني

 • آرين شهربه عنوان يكي ازمراكزمهم شبيه خواني درمنطقه محسوب مي شود كه سابقه اجراي اين مراسم به چندين سال مي رسد. مجالس متعددي است ازتعزيه كه نسخه هايي ازآن هم اكنون موجود مي باشد. گروه تعزيه خوان آرين شهركه دردوره شوكت الملك درمدرسه شوكتيه بيرجند بارها به اجراي نمايش پرداخت ازاشتهارخاصي برخورداربود.
  هم اكنون درآرين شهرمسئوليت اجرا ونگهداري نسخ تعزيه با آقاي غلام محمد اقبالي است كه بيش از۴۵مجلس تعزيه را دراختياردارد. اين نسخ كه ازروي جنگ نامه هاي تعزيه تهيه شده درمناسبت هاي مختلف ازآن بهره مي گيرند. درحال حاضرمراسم شبيه خواني يا تعزيه دردهه اول ماه محرم ودهه آخرماه صفرواغلب بعد ازظهرها درمحل حسينيه برگزارمي شود. مشابه اين مراسم دركارشك وزهان نيزرايج مي باشد.

   

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007