صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: قاين بعد از اسلام


در مورد فتح قهستان و قاين مورخين عرب و ايراني به اختلاف سخن گفته اند به چند مورد آن اشاره مي شود 1- نشريه فرهنگ شماره 6 در بهار 1369 به قلم دكتر راشد محصل بيرجندي مي نويسد. در زمان عهد خليفه دوم وقتي مسلمانان وارد ايران شدند احنف بن قيس به خراسان شتافت و از راه طبس به قهستان آمد 2- تاريخ طبري در فتح قاين مي نويسد در زمان خليفه دوم پس از فرار يزد جرد به مرواحنف بن قيس راه خراسان گرفت و از اصفهان به طبس سر درآورد و حدود طبس و قاين و كوهستان را به زيريي سپرد و هرات را بدون جنگ تصرف كرد.
سده اول را بايد دوران مقاومت و قيام در قاين و قهستان دانست .
سال 140 هجري : ابو مغيره خالد بن كثير والي قاين بود و بعد ها به جرم طرفداري از علويان توسط عبدالجبار والي جنايتكار خراسان كشته شد.
طي قرن دوم هجري : قهستان چندي مستقل و گاهي تابع خراسان به مركزيت نيشابور بود.
سال 199 هجري : در ايام خلافت مامون ايالت قهستان توسط ابن ترسل بعنوان والي قاين از سوي ماموران خليفه عباسي در قاين اقامت گزيد و به حمومت قهستان منصوب شد.
سال 202 هجري : امام جواد (ع) از طريق قهستان به خراسان آمد و در سال 203 معتصم عباسي حاكم قاين بود.
سال 218 هجري : عبدالوهاب ثقفي به عنوان والي قهستان از سوي عبدالله بن طاهر استاندار خراسان انتخاب شد وي تا سال 241 هجري در قاين بود.
سال 255 هجري :‌ يعقوب ليث صفاري قهستان را تسخير نمود و محمد بن زيد را والي قهستان قرار داد.
سال 289 هجري : دومين حاكم صفاري به نام عمروبن ليث به قتل رسيد و قاين زير نظر سلاطين ساماني وبه فرمانروايي خاندان سيمجور اداره مي گرديد.
سال 310-301هجري , ابو عمران دواتي كه والي سيستان بود قاين رانيز به تصرف خويش درآورد.
قرن چهارم : در اواخر قرن چهارم ابن حوقل در اكثر سرزمينهاي اسلامي  به سيرو سياحت پرداخته و راجع به قهستان و قاين چنين مي نويسد.
قهستان ناحيه اي است در بيابان فارس و شهري بدين نام ندارد قصبه آن قاين و شهرهاي آن ينابذ وطبس كه معروف به كري است در سراسر قهستان رودخانه نيست  و آب آن از قنات و چاه است اما قاين وسعت آن به اندازه سرخس و بناهاي آن از گل و داراي قهندژ است كه خندقي در پيرامون دارد وآب از قنات است در رابطه با زيركوه چنين آمده :
338 هجري : در جنوب زوزن خواف و در خاور قاين ولايت وسيع زيركوه قرار دارد موجود اسامي فاسي سده بر اماكن اين منطقه مانند مهرك و شاهرخت و اسپيدان بر پيشينه اين ناحيه در قبل از اسلام گواهي مي دهد.
قديمي ترين اثري كه از دوره اسلامي در اين ولايت بدست آمده سنگ لوحي با خط كوفي بوده كه در بقعه چهار گنبد امين پيدا شده است .
سال 378 هجري : مظفر ابو علي دوم فرمانرواي قهستان شد.
سال 446 هجري :‌ امير ياقوتي برادر زاده سلطان طغرل به امارت قاين و قهستان آمد.

قرن پنجم اسماعيليان در صحنه سياست قهستان : مي توان آغاز حكومت اسماعيليان را به استناد مورخان در سال 484 هجري قمري دانست كه حسين قايني مغر متفكر حسن صباح پس از گشودن قلعه الموت و تصرف آن براي دعوت قهستان به دستور حسن صباح وارد اين منطقه شد قلاع درح مومن آباد و آرتا گواناي قاين را به همان سبك تصرف الموت تسخير نمود
سال 547 هجري :‌ وقتي بهرام شاه غزنوي شهرت شيخ ابو المفاخر قايني را شنيد وي را به غزنين احضار و استقبال زيادي از او به عمل آمد و به مدت 29 سال نخست وزير بود و خدمات شاياني انجام داد
در سال 549 :‌ سپاه اسماعيليان قهستان كه به هفت هزار مي رسيدند براي تسخير تمامي قهستان به راه افتادند امير فرخ شاه به اسماعيليان حمله ور شد و آنان را قلع و قمع نمود.
سال 596: اسماعيليان قهستانيان وزير سلطان تكش خوارزمشاهي را ترور كردند.
سال 597: شهاب الدين غوري با برادرش غياث الدين به قهستان حمله كردند و شهر قاين را در محاصره گرفتند.
در زمان سلطان ملك شاه سلجوقي سه مركز قشون وجود داشت يكي در نيشابور ديگري در گناباد و سومي در قاين .
سال 622 هجري : محتشم شمس الدين وپس از وي محتشم ناصر الدين و ابو الفداء زمام قهستان را در دست گرفتند.
سال 672 هجري‌: وقتي ركن الدين لشكر مغول را ديد بناچار از در صلح درآمد و مغول ها منوط به اينكه تمام قلاع قهستان را خود افراد خراب كنند از كشتار مردم امتناع خواهند كرد و اسماعيليان بناچار خود قلاع خويش را تخريب كردند و سرانجام دولت اسماعيليان توسط مغولها درهم شكسته شد.
سال 694 هجري :‌ ماركوپولو از ايالت قهستان به نام تونو كاين ( تون و قاين ) ياد مي كند.
عمر تيموريان سال 773 هجري : امير تيمور به قاين لشكر كشي نمود ولي با درايت حاكم آن وي بدون خونريزي از قاين گذشت قهستان از زمان آمدن تيمور به قايت تا 907 كه ظهور صفويان است حكومتش در دست خانواده تيمور بود.
قرن هشتم : سيد محمد نور بخش زادگاهش قاين بود و در هفت سالگي قرآن را حفظ نمود در ترويج تشيع سالها همت نمود هم اكنون آرامگاهش در سولقان زيارتگاه عاشقان وي مي باشد.
سال 855 هجري : مولانا احمد يساوي حاكم قهستان شد.
سال 874 هجري : امير شيخ زاهد ظاهري از طرف سلطان حسين بايقرا به فرمانروايي قهستان امير قاين شد.
سال 895 هجري : محمد معصوم ميرزا كه با دختر الغ بيك ميرزا ازدواج كرده بود مدتي در قاين بسر برد وي سرانجام در همين شهر مرد.
عهد سلاطين صفويه : قهستان به رفاهيت و آسايش گذرانيده و پيوسته امراي اين خطه منظور نظر عنايت سلطاني بود.
سال 919 هجري‌: امير خان موصلو به عنوان فرماندار و حاكم قاين از سوي شاه اسماعيل صفوي تعيين شد.
سال 1157 هجري : امير علم خان خزيمه پسر اسماعيل خان جانشين پدر شد كه همواره به عقل و كياست اشتهار داشت و همواره در ركاب نادرشاه بود در اين زمان وقتي محمد عليخان قراقلو فرمانده كل قواي نادر در خراسان بر عليه نادر علم طغيان بر افراشته بود وي را دستگير نمود
سال 1213 هجري : امير علم خان دوم بعنوان پنجمين امير خاندان خزيمه حكومت قاينات رابر عهده گرفت .
سال 1247 هجري :‌ امير اسداله خان فرزند امير علم خان بعنوان ششمين امير خاندان خزيمه حسام الدوله جانشين پدر شد وي در سال 1249 در اردوكشي محمد ميرزا به هرات حضور داشت در سال 1253 و 1254 به همراه محمد شاه قاجار در محاصره هرات در اردو ي ايران بود در سال 1277 وي در ازاي  دفع تركمانان متجاوز به محدوده قاينات از شاه خلعت دريافت كرد و به درجه سرهنگي ارتقاء‌يافت .
سال 1284هجري‌: امير علم خان حشمت الملك بعنوان امير خاندان خزيمه به حكومت قاينات رسيد وي از طرف ناصرالدين شاه به لقب حشمت الملك مفتخر گرديد و در سال 1309 به منصب امير تومان ارتقاء يافت در سال 1322 هجري امير محمد ابراهيم خان شوكت الملك بعنوان دهمين امير خاندان خزيمه حكومت قاينات را در دست گرفت.
با اوجگيري انقلاب اسلامي قاين از شهرهاي پيشگام در مبارزات بود كه دو روز بعد از راهپيمايي عاشوراي 1357 تعداد 5 نفر از اولين شهداي خويش را تقديم انقلاب نمود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم قاينات با حضور يكپارچه در تمامي صحنه ها با اهداء بيش از 400 شهيد ، 1893 جانباز 60 آزاده و5400 رزمنده حضوري فعال داشته اند.

 

لينكهاي جغرافیای تاریخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007